HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
 


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
กองสาธารณสุขฯ
 


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองสาธารณสุข


กองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวเสริมศิริ สิงห์สง่า
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานสาธารณสุข


กองสาธารณสุข

 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม