HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
  
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
กองการศึกษา
 


 
นางเสาวภาคย์ รศพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายจรัสพงษ์ เหมือนมี
นักวิชาการศึกษา


น.ส.นันทวรรณ พลอาสา


นางอรุณณารีย์ อมรศรีชัยกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ


นางอนงค์ทิพย์ พึ่งเพียร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
 
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม