HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
 


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
กองคลัง
 


 
นางประไพ เงินแจ้ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.โชติชนิต โชติภมรกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางกรวรรณ สอนผึ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


พ.อ.อ.เผ่าพันธุ์ แสงนาค
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวพรพรรณ ศรีจันน้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069