HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พนักงานเทศบาล
 
 


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
สำนักปลัด
 


 
จ.ส.อ.ชัยชาญ ชื่นอะลวย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.ภัครัศมี ทวีลภัสภูดินันท์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภารดี เนาว์แก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางสิรินภา จันทร์สุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.อ.อาทิตย์ กัดฟัก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม