HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ.ส.อ.ชัยชาญ ชื่นอะลวย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางประไพ เงินแจ้ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญยิ่ง โพธิ์คง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางเสาวภาคย์ รศพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางอรุณณารีย์ อมรศรีชัยกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษ๋าโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม