หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102


 
นายจงดี พื้นผา
รองปลัดเทศบาลตำบลพรหมพิราม
โทร : 089-8587102
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธัญชนก ชื่นฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 094-5962823


นางประไพ เงินแจ้ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-5354955


นายวิเชียร พูลนุช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-8429813


นายบุญยิ่ง โพธิ์คง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3791669


นางเสาวภาคย์ รศพล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 099-1266215


นางอรุณณารีย์ อมรศรีชัยกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ
โทร : 080-5512617
 
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม