หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หารือแนวทางการพิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ฉบับที่ 2 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท. [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 30 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม