หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 -เดือนกันยายน 2564) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 12 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติตู้รับความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลพรหมพิราม รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปี 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการ (Road Map) การขับเคลื่อนวาระ พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2   
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม