หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศเทศบาล
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปงบประมาณ 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพืราม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
ส่งสำเนาประกาศรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 25656 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาิเล็คทรอนิกส์ สำหรับการซื้อรถยนต์ 6 ล้อ บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า [ 14 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา72 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2      3   
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-625-7979
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม