หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ประกาศเทศบาล
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายการผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา72 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและระงับโรคติดต่อและกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าเหตุภัยพิบัติในเขตเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง การพัฒนาและขยายเครือข่ายธรรมาภิบาลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศโครสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 24 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2   
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม