HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม