หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 93  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 88  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)  
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม