HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งโรงเรียนกีฬาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 7 ก.พ. 2563
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) กศ. มท 0816.3/ว376 7 ก.พ. 2563
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0813 7 ก.พ. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว332 7 ก.พ. 2563
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว201 7 ก.พ. 2563
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว361 7 ก.พ. 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2563
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] 6 ก.พ. 2563
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว0803 6 ก.พ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว0766 6 ก.พ. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว362 6 ก.พ. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1590-1665 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1497
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069