HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
การเบิกหักผลักส่ง งบประมาณ 2550 (2549พ) ไปงบประมาณ 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.3/ว2094) 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว6445) [ตัวอย่างแบบ อชย 2-3 และรายงานการจ่ายเงิน] 18 ธ.ค. 2549
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0806/ว2092) 18 ธ.ค. 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว2069) 15 ธ.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 15 ธ.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยา ปี 2550 (มท 0810.5/ว2079) 15 ธ.ค. 2549
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี/รายงานการเงิน 12 ธ.ค. 2549
ขอ ความอนุเคราะห์ประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ระบุการรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรไว้ในระเบียบการรับสมัครเด็กเข้า เรียนของสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2058) 8 ธ.ค. 2549
<< หน้าแรก...     1482      1483      1484      1485     (1486)     1487      1488      1489      1490     ....หน้าสุดท้าย >> 1497
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069