HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
กำหนด การปัจจุบัน (2 มกราคม 2551) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว2610) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่น5, นิติกร รุ่น13 และนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 12 (มท 0807.3/ว2609) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว08) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว07) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว05) 3 ม.ค. 2551
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)(วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว04) 3 ม.ค. 2551
เลื่อนอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 16 เป็นวันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว01) 3 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์และกล่าวโทษข้าราชการ (มท 0801.3/ว617) 2 ม.ค. 2551
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.1/ว 001) 2 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิเทศติดตามและพัฒนาศักยภาพปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ที่บรรจุและแต่งตั้งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.5/ว198) 2 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว2601) 28 ธ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     1482      1483      1484      1485     (1486)     1487      1488      1489      1490     ....หน้าสุดท้าย >> 1,583
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม