HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายสุฤทธิ์ หล่อพัฒนากุล
ประธานสภา
 


 
นางสุภร แสงสุริยา
รองประธานสภา


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
ปลัดเทศบาล
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายสุทธิชัย พิมลยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวสันต์ พลอาสา
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพันธ์ศักดิ์ คชสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมพร ยกตรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอดิศร ปุญญฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล


นายประเทือง ช้างน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม