HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายสายรุ่ง นาคคงคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 


 
นางสุภร แสงสุริยา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม


 
นายเสริมศักดิ์ พรมมา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรหมพิราม
 
สมาชิกสภา
 


นายขวัญชัย เดชอิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต1


นายเก่งกล้า กมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต1


นายนันทิภาคย์ ยอดเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต1


นายพันธ์ศักดิ์ คชสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต1


นายอดิศร ปุญญฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต1


นายวีรพล เมธีกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมพิรามเขต2
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม