HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวดย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
6.3 อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
  - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 เทียบกับ ปี 2561
  หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.1 การมอบอำนาจการตัดสินใจตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1) หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน)
  2) การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร อปท.
  3) สำหรับการมอบอำนาจของผู้บริหาร อปท. ให้ปลัด/ รองปลัด อปท. ต้องจัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
  4) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละ อปท. เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น
  1) ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  2) การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน อปท.
  3) การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
  4) แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ
  5) การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
  6) การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  7) อื่น ๆ
7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน ได้แก่
  1) มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service
  2) มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง
  3) มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ
7.4 อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการและโครงการที่ อปท.หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท.ไม่ได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการ)
ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมทำหรืออุดหนุนงบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการหรือ อปท. ใน 6 ด้านประกอบด้วย
  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
  3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7) หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำ (ปีงบประมาณ 2561)
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม