HOME
ITA
LPA
LPA

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
LPA ปี พ.ศ.2562
 
  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1) หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2) ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
  1) คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมท้องถิ่น
  2) ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน
  3) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  4) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01 ผ.02 ผ.03 ผ.04 ผ.05 ผ.06 ผ.07 และ ผ.08 แล้วแต่กรณี)
  5) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดทำ หรือทบทวน หรือเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.3 อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  1) สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัม-พันธ์ฯ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
  2) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน/อำเภอ ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  3) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในระดับตำบล/ชุมชนตำบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/จังหวัด หรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ
1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ได้แก่ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. (แบบ ยท. 01) แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (แบบ ยท. 02) รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท. 03)
  2) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของ อปท. ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1.5 อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2561)
  1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรืออื่นๆ
  2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการจริงที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม