HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
พรบ./พรก.
 
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 29/04/2556 29 เม.ย. 2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 26 เม.ย. 2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 4 เม.ย. 2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 28 มิ.ย. 2555
พระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ 11 เม.ย. 2555
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 2 ส.ค. 2554
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 20 มิ.ย. 2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 23 ก.พ. 2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 23 ก.พ. 2554
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการ ประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548 6 ม.ค. 2553
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 26 พ.ย. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 26 พ.ย. 2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 26 พ.ย. 2552
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069