HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2562
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
   1      2     (3)     4      5      6   
 
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม