HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
 
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2563” [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียน เครื่องหมาย DBD Registered รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิช [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ การขอเครื่องหมาย DBD Verified หรือเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 121 
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ on line [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IITประจำปี63 เทศบาลตำบลพรหม [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 29 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2563” [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 214 รายการ [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
รายงานแสดงรายรับและรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 27 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2563” [ 31 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์ ข้อควรรู้ “ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (CoVid - 19) ” [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพรหมพิราม ประจำเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรร [ 3 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 194 
ประกาศการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมพิราม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 68 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 28 
ดูทั้งหมด
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 36 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ด่วนมาก ที่ พล 0023.2/ว323 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
การตรวจสอบข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว322 ลว 1 มิ.ย. 63  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3717 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3707 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3699 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3630 ลว 29 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง ที่ พล 0023.5/ว 8451 ลว 1 มิถุนายน 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
การพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3629 ลว 29 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 ที่ พล 0023.2/ว3689 ลว 1 มิ.ย. 63 (สำเนาประกาศ ก.อบต.จ.พล) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 147 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 ที่ พล 0023.2/ว3689 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 248 
แจ้ง อ.เมือง การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023./8403 ลว 1 มิ.ย. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 35 
แผตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ ที่ พล 0023.1/ว307 ลว 28 พ.ค. 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว3631 ลว 29 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 183 
กำหนดการนำเสนอข้อมูลและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขอ อปท. ที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 309 ลว 29 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 71 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 306 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่ พล 0023.5/ว 305 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
รายงานการนำส่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 304 ลว. 28 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว3619 ลว 19 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 282 
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของเทศบาล แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 3590 ลว 28 พ.ค. 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 102 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.วัดโบสถ์ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตตำบลวัดโบสถ์ [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อการขอรับเงิน ประจำปีงบประม [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมพิราม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคห จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปร [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและห [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาบัว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน(พัสดุ คร [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดพริก ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 1056  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปลานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม