HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
งานพัฒนาชุมชนขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน (สาน [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 12 ตุลาคม 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ดูทั้งหมด
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 91 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4933  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.5/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4974  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.1/ว 4981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4973  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4969  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งผลการตรวจหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลหนองพอก กค. มท 0803.3/ว4968  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว4951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ดูทั้งหมด
 
 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 833 ลว 14 พ.ย. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7564 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7546 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7556 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สถ. ปี 2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7561 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7568 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ สำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว7547 ลว 12 ธันวาคม 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว7553 ลว 12 ธ.ค. 62 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023. [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.  [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว  [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ขอเชิญประชุม การกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนิติกร [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 002.2/ว7491 ลว 9 ธ.ค. 62 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 002.2/ว7489 ลว 9 ธ.ค. 62 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ไม่มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ(ITAS) ที่ พล 0023.4/ว 878 ลว. 9 ธ.ค. 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 101 
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด ของ อปท. ปี 63  [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.หนองพระ มอบผ้าห่มกันหนาว ณ อบต.หนองพระ และหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาบริ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาบริ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ 9 ธ.ค. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ 3 ธ.ค. โครงการปลูกจิตสำนึกฯ ณ วัดหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังนกแอ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังนกแอ่น การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองพระ ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว จดหมายข่าวท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยแก้วประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จอมทอง กิจกรรมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.คุยม่วง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 133  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069