HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
วิสัยทัศน์ ทต. พรหมพิราม
ศาสนสถานในตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 


-กิจการสภา- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 119 
งบเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 104 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ใน [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ดูทั้งหมด
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 3 [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณภายในโรงเรียนเ [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็ก บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วย [ 5 ส.ค. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3224  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว3206 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท.]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว3220  [ 14 ส.ค. 2562 ]
การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3219  [ 14 ส.ค. 2562 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3202 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
สัญญาเช่า กค. มท 0803.3/ว3221  [ 14 ส.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562 ด่วน สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กสธ. มท 0819.3/ว3189  [ 13 ส.ค. 2562 ]
การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3204 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ส.ค. 2562 ]
ดูทั้งหมด
 
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 171 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4727 ลว 31 ก.ค. 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 488 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
แจ้งเวี่ยนกฎหมายลำดับรองที่ออกจฃตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาของสภา [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5090 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5014 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล ที่ พล 0023.3/ว 5035 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 5022 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
แจ้ง จะดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ที่ พล 0023.2/ว 626 ลว. 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
กาจัดทำคำขอ งปม. ปี 2564 สำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคาร ศพด. ก่อสร้างอาคารเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 622 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ฯ DLTV ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 623 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงประมาณประจำปี งมป 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 621 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5 / ว 619 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นำเสนอผลการปฎิบัติงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า องค์กรที่มีการปฎิบัติงานเป็นเล [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ประจำปี [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีลงนามถวายพระพรฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ [ 18 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โครงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนตำบลเเนินมะปราง ร่วมกับ อสม. ดำเนินการ รณรงค์ ฉีดพ่นหมอกควันป้อ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกเทียม [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 93  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069