HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
 
สายตรงนายก
095-625-7979
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
ประกาศ เรื่อง กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย \"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิก [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมาแสดงตน [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพรหมพิราม เปิดช่องทางการให้บริการประชาชน ในการติดต่อสอบส [ 21 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์ สินค้า OTOP [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสม [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภ [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) [ 31 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animation [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
เทศบาตำบลพรหมพิราม ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข [ 29 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ เทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามโครงการะาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 25 
ดูทั้งหมด
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราค [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 10 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต [ 4 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 3 [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


เครื่องขยายเสียง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2891  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16337,16338  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กม. มท 0804.6/ว2874  [ 22 ก.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2900  [ 22 ก.ย. 2563 ]
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว2852  [ 21 ก.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (แบบรายงาน กง.บศ.1-6) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว416  [ 21 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2887 [แบบตอบรับ]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2851  [ 21 ก.ย. 2563 ]
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงานเเละหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2873  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ กพส. มท 0810.7/ว2871  [ 18 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
กง.กจ.(กพส.) ขอเเจ้งหนังสือลงเว็บไซต์ สถ. ที่ มท 0810.8/ว2879 ลว 18 กย.63 เรื่อง เเจ้งรายชื่อผู้ประสารงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 511 ลว 24 ก.ย. 63 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พล 0023.2/ว509 ลว 23 ก.ย. 63 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6189 ลว 23 ก.ย. 63 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ที่ พล 0023.3/ว 6176 ลว 23 ก.ย. 63 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งปม 2563 ที่จัดเก็บ มิ.ย. 63 ที่ พล 0023.5/ว 508 ลว 23 ก.ย. 63 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 114 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6143 ลว 23 ก.ย. 63 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 58 
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.1/ว 507 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว6142 ลว 23 ก.ย. 2563  [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 310 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 6113 ลว 22 ก.ย. 63 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ที่ พล 0023.5/ว 6087 ลว 21 กย. 63 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 111 
กรมสถ.แจ้งเรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณธรัฐมนตรี ที่ พล 0023.5/ว505 ลว 21 กย 63 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 83 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6078 ลว. 18 ก.ย. 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 118 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 ที่ พล 0023.3/ว 6076 ลว 18 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 100 
ขอส่งรายงานสรุป สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 78 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ที่ พล 0023.3/ว 502 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 68 
แจ้งรายชื่อคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 501 ลว 17 ก.ย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน สิงหาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว 6023 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 129 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน กรกฎาคม ที่ พล 0023.5/ว6022 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 95 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มิถุนายน ที่ พล 0023.5/ว6020 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 91 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน พฤษภาคม ที่ ลว 0023.5/ว6019 ลว 17 กย. 63 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 94 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
อบต.ไผ่ขอดอน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 46 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานผลการดำเนิ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก ประกาศ อบต.วัดพริก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าแดง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง เข้าร่วมกิจกรรมดีๆของ อบต.วังทอง วังนกแอ่น [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ตัดกิ่งไม้รายทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมของสภาเทศบาลตำบลปลักแรด [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.วังนกแอ่น กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศสัญญาจ้าง (เลขที่ 22/2563, 23/2563) สัญญาซื้อขาย 6/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศสัญญาจ้าง (เลขที่ 18/2563, 19/2563, 20/2563, 21/2563) [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศสัญญาจ้าง (เลขที่ 14/2563, 15/2563, 16/2563,17/2563) [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู การบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ชมพู ครั้งที่ 42/63 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หอกลอง ซ่อมแซมถนนบนสะพานหมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 1083  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านมีความพึงพอใจในบริการของเทศบาลตำบลพรหมพิราม อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปลานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม