HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 126 
งบเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 107 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ใน [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใ [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ดูทั้งหมด
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 69 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 27 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณภายในโรงเรียนเ [ 5 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็ก บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ ด้วย [ 5 ส.ค. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3671 [เทศบาล อบต.] [อบจ.]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3669  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3670  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [รายชื่อจังหวัดแนบท้าย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 ก.ย. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3656  [ 11 ก.ย. 2562 ]
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยืนยันข้อมูลจำนวนครั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว16423  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 กสธ. มท 0819.3/ว3655  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3646  [ 11 ก.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3647  [ 11 ก.ย. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3648  [ 11 ก.ย. 2562 ]
ดูทั้งหมด
 
 
ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ \\\\\\\"ชิมช้อปใช้\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5650 ลว 11 ก.ย. 62 [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 687 ลว 17 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5795 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1-3 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 686 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5800 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5799 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
การตั้งงบประมาณด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หรือการรักษาความสะอาด ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 685 ลว 16 ก.ย. 62 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
การจัดกิจกรรมขยายผล \\\\\\\"การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยและสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5785 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5767 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่ พล 0023.1/ว5784  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ที่ พล 0023.2/ว5617 ลว 10 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ที่ พล 0023.2/ว5659 ลว 11 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ที่ พล 0023.2/5755 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว5752 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4748 ลว 16 ก.ย. 62 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่าย  [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
การตอบแบบประเมินระดับความเข้าใจในแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนในระดับพื้นที่และอำเภอ  [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกส [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านใหม่ พิจารณาผู้ประสงค์ขอเช่าแท่นขายของในตลาดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ว่างประจำปี2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป่า ผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 สายร้องยาย [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บริเวณกลุ่มบ้านมูลนิธิชัยพัฒน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงพระ แจ้งผลการดำเนินการสสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง MV เพลงขยะอินทรีย์ part 3 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ ปร [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมมิตร หมู่ที [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 105  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069