HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
งานพัฒนาชุมชน ขอประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการโดยวิธีรับเงิ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
งานพัฒนาชุมชนขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพในชุมชน (สาน [ 6 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 12 ตุลาคม 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 49 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ดูทั้งหมด
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 100 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 1004 
 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ดูทั้งหมด
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่านดิน ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 412 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป รอบ 2 ที่ พล 0023.5/ว 428 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว 414 ลว 17 ม.ค. 63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินรางวัลจราจร ที่ พล 0023.5/ว 413 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่่วไป ไตรมาส 2 ที่ พล 0023.5/ว 411 ลว. 17 ม.ค.63 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/877 ลว. 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/874 ลว. 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.4/ว 35 ลว.15 มกราคม 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนท [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 384 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว378 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 97 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ที่ พล 0023.2/ว379 ลว 16 ม.ค.63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ที่ พล 0023.2/ว376 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 60 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) ที่ พล 0023.2/ว380 ลว 16 ม.ค. 63 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/48 ลว. 14 ม.ค.63 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล0023.3/ว 337 ลว.14 ม.ค.2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการควบคุมระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 336 ลว 14 ม.ค. 63 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 14 ม.ค. 63 [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 119 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนท [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 98 
ดูทั้งหมด
 
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบางระกำ [ 18 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย (วัดเก่า) หมู่ที่ 9 บ้านแหลมพระธาตุ ไ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกะท้าว ปิดประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและข [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวังทอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านคลอง MVขยะของเรา เทศบาลตำบลบ้านคลอง [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง โครงการ \'\'ย้อนรอยอดีตกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ\'\' [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.หัวรอ Big Clearning Day ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหัวรอ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางกระทุ่ม เทศบาลตำบลโคกกลอย ต.ตระกั่วทุ่ง จ.พังงา เข้าศึกษาดูงานการป้องกันทุจริตในพื้นที่ข [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางระกำ ตามแผนการป้องกันและแ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก \"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเส [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ย. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 136  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069