HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมพิราม
ศาลพระพรหม อำเภอพรหมพิราม
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพรหมพิราม
“พรหมพิราม เมืองน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิต สร้างจิตสำนึก”
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
 
   
  CLICK
สายตรงนายก
นางภัสศุชดา งดงาม
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมพิราม
 
 
 
กิจกรรม กิจการสภา
 
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
ข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร  
 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 3 [ 17 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 134 
งบเดือน ประจำเดือน พ.ค. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 113 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 32 
ดูทั้งหมด
 
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
ดูทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
       
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงรั้วเหล็ก [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไดรมาสที่ 4 [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
  ดูทั้งหมด   ดูทั้งหมด
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเดินสายไฟและติดตั้งพัดลม จำนวน ๖๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]

  ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ดูทั้งหมด
 
 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6419 ลว 18 ต.ค. 62 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ พล 0023.2/ว 755 ลว. 18 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ อปท.  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่องโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 6377 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6369 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ขอจิดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6298 ลว 11 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6345 ลว 15 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
แจ้ง อบจ.พล. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งปมรายจ่ายงบกลางฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17404 ลว 11 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
ส่งรายงานงบประมาณทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารสุขฯ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6317 ลว 11 ต.ค. 62 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
การจัดตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 11 ต.ค. 62 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 6283 ลว 10 ต.ค. 62  [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
ดูทั้งหมด
 
 
อบต.ดอนทอง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกสลุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สายบ้านนางจรูญ ฉิมทอง ห [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกสลุด ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหมื่นราม ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลผลิตน้ำประปาเพื่อ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหมื่นราม ประกาศเผยแพร่ราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง \"ข่าวกิจกรรม\" วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ท่านนายกสุชาติ ฉิมศรีนายกองค์การ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงาน [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หอกลอง \"ข่าวกิจกรรม\" วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ท่านนายกสุชาติ ฉิมศรี นายกองค์กร [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงาน [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนั [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบั [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกุลา เครื่องจักรชุดปรับเกรด ออกปรับเกรดถนนดินเเละถนนลูกรัง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 17 บ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกุลา เครื่องจักรชุดปรับเกรด ออกปรับเกรดถนนดินเเละถนนลูกรัง ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 22 บ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 119  ตอบ 0  
  ดูทั้งหมด
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ตะกร้าพลาสติกและบรรจุภัณฑ์  

ศาลพรพรหม อำเภอพรหมพิราม  
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมพิราม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069