HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2553 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553  [ 22 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2463 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลใน ก.ท.จ.พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0037.2/ว 7778 ลว. 13 ธันวาคม 2553 [ 21 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1262 
รหัสของอปท.ในระบบ GFMIS [ 15 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 2287 
เร่งรัดติดตามการเบิกเงินการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบ้ติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (๒๓,๐๐๐ ล้านบาท) ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๐๓๗ ลว. ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  [ 8 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 976 
ขอความร่วมมือนำมวลชนเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้ง ๙ ประจำปี ๒๕๕๓ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๑๐๐๓ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 3 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 961 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๑/ว ๗๕๖๙ ลว. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 2 ธ.ค. 2553 ]    อ่าน 1057 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ"การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พ.ศ.๒๕๕๑" ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/๒๐๖๓๔ลว ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 980 
ชี้แจงแนวทางในการประสานปฏิบัติการสอนสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุสาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๗๓๓๖ ลว ๒ [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 3160 
ประชาสัมพันธ์ มหกรรมแสดงสินค้าวัฒนาธรรม วิชาการ อาหาร และการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน Indochinafair ๒๐๑๐  [ 26 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1180 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553  [ 25 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2472 
แผนผังบริเวณงานอินโดไชน่า แฟร์ ๒๐๑๐ [ 23 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1354 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ขวัญใจท้องถิ่น ชาย - หญิง ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๙ ลว. ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๓ [ 22 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1345 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว.๗๒๓๓ ด่วนที่สุด ลว ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1073 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ๒๕๕๓ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว ๗๑๔๓ ลว.๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  [ 15 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1126 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ ๒๕๕๔ ที่พล.๐๐๓๗.๕/ว ๓๘๗ ลว.๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓ [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1195 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว ๓๘๔ ลว. ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๓ [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1331 
การช่วยเหลือฟืนฟูผู้ประสบภัยเป็นกรณีเร่งด่วนในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ พล 0037.3/ ว 7115 ลว. 11 พ.ย. 53 [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1005 
เชิญคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม เตรียมงานIndochina Fair 2010 [ 10 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 997 
 
<< หน้าแรก...     494      495      496      497     (498)     499      500      501      502     ....หน้าสุดท้าย >> 510
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม