หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งมติคณะอนุกรรมการ สปท. ประจำภาค 6 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ที่ พล 0023.5/ว 6163 ลว.20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6145 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16351 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 569 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา (ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption) ที่ พล 0023.3/ว 568 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6149 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 75 
การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 571 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ที่ พล 0023.5/ว 6133 ลว 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 180 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16312 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.6/6134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 563 ลว 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.3/ว 562 ลว 19 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 103 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 8/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6090 ลว 16 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 183 
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 567 ลว. 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 566 ลว.19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 162 
ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6049 ลว 15 ก.ย. 65 [ 17 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 16110 ลว. 15 ก.ย. 65 [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 719
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม