HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 751 ลว 31 ม.ค. 63 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนตร์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขอนุญาตในการนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
 
เผยแพร่ขอความอนุเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
 
แจ้ง อปท.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 066 ลว 31 ม.ค. 63  [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
 
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ที่ พล 0023.3/ว 727 ลว. 30 ม.ค. 63  [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
 
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 064 ลว 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 171 
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 720 ลว 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
 
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 063 ลว 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 101 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 ที่ พล 0023.3/ว 719 ลว 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 718 ลว 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 717 ลว 30 ม.ค. 63  [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
 
ระเบียบคณะกรมมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 181 
 
การเผยแพร่คูามือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 104 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 59 ลว. 30 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 229 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว699 ลว 29 ม.ค. 63 [ 30 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 472 
 
การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 592 ลว 24 ม.ค. 63 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 058 ลว 28 ม.ค. 63 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 115 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 483
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069