HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว3233 ลว 13 พ.ค. 63 [ 16 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
การนำเสนอข้อมูลและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ที่ยังไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3302 ลว 15 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 195 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายCovid-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3279 ลว. 15 พฤษภาคม 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 84 
มอบหมายให้ส่วนราชการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3292 ลว 15 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 116 
ขอความร่วมมือดุแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3289 ลว 15 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 116 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคชำระ (ค่าน้ำประปา) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3294 ลว 19 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) ที่ พล0023.5/ว 3232 ลว. 13 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 146 
ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 3293 ลว 15 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 63 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3278 ลว 15 พ.ค. 63 [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ พล 0023.2/ว3244 ลว 13 พ.ค. 63 [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 273 
การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3274 ลว 14 พ.ค. 63 [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 307 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 281 ลว 14 พ.ค. 63 [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ใหม่) ที่ พล 0023.3/ว 3254 ลว 14 พ.ค. 63 [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 139 
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3255 [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 323 
โอนเงินจัดสรร งปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/3217 ลว 12 พ.ค. 63 [ 13 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 141 
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3235 ลว 13 พ.ค. 63 [ 13 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 129 
การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทย ร่วมในป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3201 ลว. 12 พ.ค.63 [ 13 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 80 
การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3228 ลว 13 พ.ค. 63 [ 13 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 426 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 510
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม