HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3455 ลว. 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 151 
เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 123 
การประเมินผลการปฎิบติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 193 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว 3445 ลว 22พ.ค.63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 88 
การตรวจสอบการตำเนินงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3446 ลว 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 128 
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการธนานุบาลในสถารณ์การการแพร่ระบาดCovid-19 ที่ พล 0023.5/ว3406 ลว 20พ.ค.63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
รพ.จิตเวชพิษณุโลก ขอเชิญและประสานบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 289 ลว 21 พ.ค. 63 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 146 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3419 ลว 21 พ.ค. 63 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 355 
ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3380 ลว 20 พ.ค. 63 [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 218 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/3370 ลว 19 พ.ค. 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 713 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 285 ลว 19 พ.ค. 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
แจ้งว่ามีความประสงค์จะขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ที่ พล 0023.2/284 ลว.18 พฤษภาคม 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 184 
โอนเงินรางวัลจรจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/3361 ลว. 19 พ.ค 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 160 
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3360 ลว 19 พ.ค.63 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 107 
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3358 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แทนไทยของชาติ ที่ พล 0023.3/ว 3344 ลว 18 พ.ค. 63 [ 18 พ.ค. 2563 ]  </