HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของเทศบาล แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ พล 0023.3/ว 3590 ลว 28 พ.ค. 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 102 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3584 ลว 28 พ.ค. 63 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 158 
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตาข้อบัญญัติ - เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว303 ลว. 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 172 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว 3549 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2563 ที่ พล .0023.5/ว297 ลว. 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 56 
รายชื่อผู้ดูแล กลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 301 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง \"ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 300 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานที่ 3.2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 298 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 610 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 299 ลว. 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3551 ลว 27 พ.ค. 63 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 100 
การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน)ฯ ด่วนที่สุด ที่0023.4/ว 295 ลว. 25 พฤษภาคม 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3531 ลว 26 พ.ค. 63  [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 139 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 3519 ลว 26 พ.ค. 63 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
สำรวจรายชื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 294 ลว 25 พ.ค. 63 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 133 
ขอให้จัดส่งข้อมูลจำนวนข้อบัญญัติและเทศบัญญัติที่ออกในปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 293 ลว 25 พ.ค. 63 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 273 
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณี Covid-19 ด้วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3471 ลว. 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 144 
ติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 291 ลว 22 พ.ค. 63 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 123 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 510
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม