HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 101 
 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1068 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
 
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1060 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 58 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 1045 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 52 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 63 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. ที่ พล 0023.5/2371 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 69 
 
แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ธ.ค. 62 ที่ พล 0023.5/ว 1014 ลว. 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 122 
 
ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1016 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 74 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1015 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 59 
 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในการภาคเกษตรกรรม ที่ พล 0023.3/ว 1012 ลว 13 ก.พ. 63 [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 68 
 
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 104 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1003 ลว 12 ก.พ. 63 [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 97 
 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ที่ พล 0023.3/ว 984 ลว 12 ก.พ. 63 [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 70 
 
การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ งวด 2 เพิ่มเติม (เดือน ม.ค.63) ที่ พล 0023.5/ว 982 ลว. 12 ก.พ. 63 [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 170 
 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคตลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับกหารประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 110 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 980 ลว 11 ก.พ. 63  [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 114 
 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 979 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 124 
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 978 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 88 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 483
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069