หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งว่า ได้กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๘๙ ลว ๑๒ ก.ค.๕๔ [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1011 
การกรอกข้อมูลแบบสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 287 ลว.8 ก.ค. 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2951 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.ปีงบประมาณ ๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๘๔๑ ลว ๘ก.ค.๕๔ [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1182 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 3826 ลว. 7 ก.ค. 2554 [ 8 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1363 
โครงการประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๕๒ ลว ๕ ก.ค.๕๔ [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 3063 
รายงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี ๒๕๕๔ [ 7 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1052 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๒/๒๘๒ ลว ๔ ก.ค ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1232 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ลงร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 943 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๗๓๒ ลว ๔ มิ.ย. ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1361 
โครงการเฝ้าระวังโรคหวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๓๖๙๘ ลว ๔ ก.ค. ๕๔ [ 4 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 995 
ติดตามรายงานผล e - plan ที่ พล 0037.3/ว280 ลว. 1 ก.ค. 54 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1357 
รายงานการนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.โดยตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ที่ พล0037.5/ว278 ลว. 1 ก.ค. 2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1497 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ1917/ว.194 ลว.21 มิ.ย.2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1576 
สำรวจมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๖๖๙ ลว ๓๐ มิ.ย.๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1087 
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1003 
ขอความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามเชิงทุนการศึกษา เด็กหัวกระทิ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๖๖ ลว ๓๐ มิ.ย. ๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 953 
การดำเนินการจัดอบรมระบบการบริหารงานประธานสภาและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0037.4/477 ล.ว.29 มิถุนายน 2554  [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1058 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี 2554 หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.4/ว3630 ,ว3631 ลว. 29 มิ.ย. 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 2327 
 
<< หน้าแรก...     700      701      702      703     (704)     705      706      707      708     ....หน้าสุดท้าย >> 719
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม