HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
   
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 137 
 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 171 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4727 ลว 31 ก.ค. 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 488 
 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
แจ้งเวี่ยนกฎหมายลำดับรองที่ออกจฃตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
ขอให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาของสภา [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5090 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5014 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล ที่ พล 0023.3/ว 5035 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 5022 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
 
แจ้ง จะดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ที่ พล 0023.2/ว 626 ลว. 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
 
กาจัดทำคำขอ งปม. ปี 2564 สำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคาร ศพด. ก่อสร้างอาคารเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 622 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ฯ DLTV ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 623 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 445
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069