HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ติดตามผลการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ พล 0023.3/ว490 ลว 19ม.ค.64 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาศที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 18 ม.ค.64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 443 ลว 18 ม.ค. 64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 18 ม.ค.64 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 038 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
แจ้ง อ.เนินมะปราง การเลือกรรมการผู้แทนผู้บริหารอบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/885 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 410 ลว 15 ม.ค. 64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น และหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ที่ พล 00236.5/412 ลว.15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินกิจการและกิจกรรม ตามแนวทางการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของกรณีโรคโควิด-19 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 179 
ขอความอนุเคราะห์ นำเสนอโครงการ ท้องถิ่น มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดโควิด ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 91 
เร่งรัดและตรวจสอบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 15 ม.ค.64 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 248 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว 033 ลว 15 ม.ค.64  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.3/ว346 ลว 14 ม.ค. 64 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 148 
แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
เชิญประชุมตรวจประเมินกิจการและกิจกรรมฯ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 134 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.5/ว 315 ลว.13 ม.ค.64 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 559
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069
 
เทศบาลตำบลพรหมพิราม