HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2515 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2509 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2508 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2507 ลว 9 เม.ย. 63 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ พล 0023.5/2511 ลว 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
 
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 73 
 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
 
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ประขจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 225 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2491 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2487 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 101 
 
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ที่ พล 0023.3/ว 2488 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติบัติการดำเนินการภายหลังหนว่ยงาานบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้่าง ที่ พล 0023.5/ว 224 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
 
แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่ พล 0023.5/ว 223 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.5/ว222 ลว. 7เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
กาณโอนเงินจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2467 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 98 
 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อบจ. ที่ พล 0023.5/ว 2464 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
 
การโอนเงินจัดสรร งปม พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนศูยน์เด็กเล็กไตรมาสที่ 3 เม.ย-มิ.ย 63 ที พล 0023.5/ว2463 ลว 7 เมษายน 63 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 107 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 498
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069