HOME
ITA
LPA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
เทศบาลตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7098 ลว 21 พ.ย.62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7097 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7096 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7071 ลว 20 พ.ย. 62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 71 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7044 ลว 19 พ.ย. 62 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 113 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7030 ลว 18 พ.ย. 62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 101 
 
แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 846 ลว 21 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ที่ พล 0023.3/ว845 ลว 20 พ.ย. 62 [ 21 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
ยกเลิกหนังสือเกี่ยวกับการเผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. ชุดที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 7082 ลว 20 พ.ย. 62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
 
การกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงปม.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7070 ลว 20 พ.ย. 62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
 
เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว7060 ลว 20 พ.ย. 62 [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/62  [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 840 ลว 18 พ.ย. 62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลา /ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว854 ลว.18 พ.ย.62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ปี 63 /นส.ที่ พล 0023.5/ว6924 ลว. 14 พ.ย.62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ต.๕. 62 /นส.ที่ พล 0023.5/ว6895 ลว. 13 พ.ย.62 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 95 
 
แจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมพลักสูตร หลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน  [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 88 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 464
   
 


 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-369-069